Kjo është faqja zyrtare e Drejtorisë së Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit dhe Statistikave (DPTIS), Bashkia Tiranë. Qëllimi i këtij website-i është informimi i publikut mbi projektet më të fundit IT të zhvilluara nga DPTIS si edhe ndarja e informacioneve dhe lajmeve të ndryshme nga bota e teknologjisë.

Rreth iniciativave open source

Gjatë viteve të fundit Bashkia e Tiranës ka ndërmarrë një sërë projektesh që kanë transformuar infrastrukturën digjitale brenda Bashkisë. Një nga projektet më sfiduese ka qënë Migrimi në paketën LibreOffice, iniciativë e cila është cituar edhe nga portali Joinup i Komisionit Europian. Aktualisht 80% e kompjuterave të stafit përdorin paketën me kod burimi të hapur LibreOffice për krijimin dhe modifikimin e dokumentave.

Bashkia e Tiranës është cituar gjithashtu edhe për iniciativat për ndërtimin e një infrastrukture IT duke përdorur programe me kod burimi të hapur. Disa nga programet që përdoren aktualisht nga stafi i Bashkisë janë:

Nextcloud – platforma e shërbimeve cloud me kod burimi të hapur dhe shumë e sigurt, e fokusuar veçanërisht te privatësia e të dhënave të përdoruesit. Tirana ishte një ndër qytetet e para që implementojë një zgjidhje të vet-hostuar për ruajtjen e dokumentave elektronik të institucionit.

Moodle – platforma open source për elearning. Aktualisht në fazën e dizenjimit të kurseve për trajnimin e stafit të Bashkisë.

Thunderbird – klienti email për leximin e postës elektronike.

Iniciativat Lokale

Për ti vënë në shërbim qytetarëve informacione të ndryshme, për të rritur angazhimin e tyre dhe për të lehtësuar proceset përmes së cilave ata i marrin shërbimet, janë ndërmarrë iniciativa të ndryshme lokale të cilat kanë rezultuar në implementimin e një sërë projektesh, ku ndër to mund të rradhisim:

Portali Open Data – portali i të dhënave të hapura të Bashkisë së Tiranës. Në këtë portal mund të gjeni disa nga të dhënat statistikore të bashkisë në format dhe licensë të hapur (open data) dhe lehtësisht të analizueshme (machine readable).

Portali i Pjesëmarrjes së Hapur – portali për angazhimin e qytetarëve për të përmirësuar qytetin ku jetojmë duke bërë propozime konkrete për institucionin.

Projekti Ekiosk – kioskat elektronike të vendosura përballë Njësive Administrative të cilat ofrojnë një sërë shërbimesh për qytetarët të cilat tashmë mund të merren lehtë vetëm me një mjet identifikimi, duke evituar rradhët e gjata të pritjes pranë ambienteve të institucionit.

Iniciativa te tjera

Tirana është pjesë e Koalicionit të Qyteteve për të Drejtat Digjitale, inicativë e cila synon bashkëpunimin e qyteteve në rang global për të ndërmarrë aksione të përbashkëta për të mbrojtur të drejtat e qytetarëve të tyre në botën online, por edhe për të rritur dijen dhe aftësitë digjitale.